ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงาน


28 Feb 2022 0

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


28 Feb 2022 0

อำนาจหน้าที่

       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศการแบ่งส่วนงาน 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  (คลิกที่นี่) 2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงแผนพัฒนาคณะโบราณคดี 2561-2565 (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา


28 Feb 2022 0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


28 Feb 2022 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรมสัมมนา ข่าวรับสมัครงาน


28 Feb 2022 0

Q&A

กล่องข้อความ Messenger ผ่าน Facebook คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

Social Network

Facebook  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (คลิกที่นี่) Website  (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี 2565  (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  (คลิกทีนี่)


28 Feb 2022 0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564  (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


28 Feb 2022 0

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


28 Feb 2022 0

ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ

ประวัติการใช้รถ ปี2564 คลิกที่นี่


28 Feb 2022 0

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


28 Feb 2022 0

E-service

E-Service สำหรับนักศึกษา (คลิกที่นี่) E-Service สำหรับบุคลากร (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 3 เดือน (ธ.ค.64) (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 (คลิกที่นี่) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (คลิกที่นี่)


28 Feb 2022 0